Dünyanı dəyişən 9 kitab

Epiloq.az dünyanı dəyişən 9 kitabı təqdim edir.

Tövrat

Yəhudilərin eramızdan əvvəl 600-400-cü illərə aid edilən müqəddəs kitabı. Qədim ibrani dilində “Tövrat” sözünün ilkin mənası “qanun”, “təlim” yaxud “öyüd-nəsihət”dir. Sonralar yəhudilərin səmavi yazılarının ilk 5 kitabına “Tövrat” adı verilib.

Tevrat
Tevrat ve İncil'de Müjdelenen Peygamber - Prof. Dr. Bedreddin Çetiner

Konfutsinin “Söhbətlər və mülahizələr”i

Ehtimallara görə eramızdan əvvəl 475-221-ci illər arasında yazılıb.  Konfutsinin ardıcılları tərəfindən qələmə alınmış kitabda dahi Çin filosofunun siyasi və etik görüşləri əksini tapıb.

Analektler - Konfüşyus
Konfüçyüs kitapları

Sun Tzunun “Hərb sənəti” əsəri

“Hərb sənəti” kitabı hərbi strategiyaya və siyasətə aid məlum olan qədim Çin traktatları arasında ən qədimidir. Traktatın Sun Tzu tərəfindən eramızdan əvvəl VI əsrin sonları və V əsrin əvvəllərində yazıldığı güman edilir. Əsər on üç fəsildən ibarətdir. Hər fəsildə müharibə sənətinə aid taktikalar və məlumatlar yer alır.

The Art of War by Sun Tzu | Audiobook | Audible.com
The Art of War by Tzu Sun | Basic Books

Platonun “Dövlət” əsəri

Eramızdan əvvəl 380-360-cı illər arasında yazılan əsər Platonun ideal dövlət mövzusunda dialoqlarından ibarətdir.

Devlet - Platon
The Republic eBook by Plato - 1230001190519 | Rakuten Kobo United States

İsaak Nyutonun “Natural fəlsəfənin riyazi başlanğıcı” əsəri

1687-ci ildə latın dilində yazılan əsərdə mexanikanın əsas məfhumları və prinsipləri, eləcə də 3 məşhur qanun – ətalət, hərəkət kəmiyyətinin sərf edilmiş qüvvəyə proporsionallığı və təsir-əks-təsir qanunu öz əksini tapıb.

Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri - Isaac Newton
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica by Isaac Newton (Latin)  [Annotated] eBook by Isaac Newton - 1230000099896 | Rakuten Kobo Greece

Çarlz Darvinin “Növlərin mənşəyi” əsəri

1859-cu ildə çap olunan kitabın ilk adı “Təbii seçim yolu ilə növlərin mənşəyi və yaşamaq uğrunda mübarizədə üstün irqlərin qorunması” olub. Bu ad 1871-ci ildə dəyişdirilərək “Növlərin mənşəyi” adı ilə əvəz olunub. Elm tarixinin ən böyük araşdırmalarından hesab edilən bu əsərlə təkamül nəzəriyyəsinin əsası qoyulub.

Türlerin Kökeni - Charles Darwin
On the Origin of Species: By Means of Natural Selection (Dover Thrift  Editions) (English Edition) eBook: Darwin, Charles: Amazon.es: Tienda Kindle

Harriyet Biçer-Stounun Tom dayının koması” əsəri

1852-ci ildə  quldarlıq quruluşu əleyhinə yazılan əsər Amerikada köləlik, irqçiliyin insan psixologiyasına, intellektinə vurduğu dağıdıcı təsirlərdən, zəngin mənəviyyatlı zəncilərin ağlasığmaz məhrumiyyətlərindən bəhs edir.

UNCLE TOM'S CABIN FOR ENGLISH LEARNERS Uncle Tom's Cabin: Adapted for 8th  class of the secondary school / by V. Shor | H. Beecher-Stowe
Uncle Tom's Cabin: With Original 1852 Illustrations by Hammett Billings by  Harriet Beecher Stowe, Hammatt Billings, Hardcover | Barnes & Noble®

Karl MarksFridrix Engelsin “Kommunist manifesti”

1848-ci ildə yazılaraq Kommunist Birliyi tərəfindən ilk dəfə Londonda nəşr edilmiş bu manifest sonradan dünyanın ən nüfuzlu siyasi sənədlərindən biri kimi qəbul edilib.

Komünist Manifesto - Karl Marx & Friedrich Engels
Amazon.com: The Communist Manifesto (Audible Audio Edition): Karl Marx,  Adam West, Friedrich Engels, Karl Marx: Audible Audiobooks

Simona de Bovuarın “İkinci cins” əsəri

Dünyada feminizm cərəyanının inkişafına təkan vermis kitablardan hesab olunan “İkinci cins” əsəri məşhur feminist yazıçı Simona de Bovuar tərəfindən 1949-cu ildə qələmə alınıb.  Müəllif əsərdə “Qadın kimdir?” sualını tarixi, fəlsəfi, iqtisadi, bioloji aspektlərdən təhlil edir.

12 Classic Feminist Authors to Discover or Rediscover
By Simone de Beauvoir - The Second Sex (Vintage Feminism Short Edition)  (2015-03-20) [Paperback]: Simone de Beauvoir: 8601422276855: Amazon.com:  Books

Cahan Seyidzadə